Testledning hårdvara

För att säkerställa er produkts kvalitet behövs testning. När det kommer till fysiska produkter som innefattar allt från mekanik, hydraulik och flödesdynamik till elektronik så innefattar testningen även mätningar. Att jobba med test på en strategisk nivå är vanligt inom mjukvarutestning. Vi på DVel ser att behovet av att arbeta med strategisk testning är stort även för produkter som innefattar hårdvara.

Test handlar om mycket mer än att bara kontrollera om något fungerar. Med rätt verktyg, rätt inställning och lite erfarenhet är steget från att verifiera en funktionalitet till att få ett mervärde som hjälper hela verksamheten inte långt.

På DVel kan vi hela kedjan, från kravställning av produkter via testmetoder och -processer, implementering av tester och system till visualisering av data för att stödja er verksamhet. Vi hjälper er att utveckla er testverksamhet så att den ger er det värde den faktiskt kan och blir en tillgång för er verksamhet.


Teststrategi

Utöver kunskapen för hur man mäter funktion och prestanda på sin produkt behövs också en teststrategi. Det gäller att veta vad som ska testas, hur det ska testas på bästa sätt, hur omfattande testningen behöver vara och hur testdata ska hanteras för att få ut så mycket som möjligt av datan.


Kravställning

Ett första steg i ledet är att titta på om kravställningen är tillräcklig eller om den behöver förbättras. En bra och heltäckande kravspecifikation är en förutsättning för att rätt saker testas. Efter att kravspecifikationen är på plats kan testbehovet identifieras. Vad är lämpligt att automatisera och vad kan utgöra manuella tester. Hur mycket resurser krävs för att uppnå den kvalitet som önskas. En första testplan kan tas fram. Att arbeta med planen är sedan ett kontinuerligt arbete där förändringar i organisationen och omprioriteringar i olika projekt kommer in.


Testramverk

Om tester ska automatiseras behövs en teknisk design och arkitektur av testsystemet. Den ska anpassas efter de behov som finns för företaget idag samtidigt som den ska göras framtidssäker. Det är viktigt att den investering som görs för att bygga upp ett testsystem eller testramverk håller även för framtida produkter.

En stor del i att bygga ett testramverk som inkluderar mätningar av olika slag är att integrera hårdvara. Det kan vara moduler för datainsamling, oscilloskop, signalgeneratorer eller kameror som ska användas. Hur ska signalerna från olika givare och sensorer behandlas. Är det en del av mjukvaran i testsystemet eller sker det i externa instrument? Om den delen ligger i instrumenten så är det istället gränssnittet eller protokollet till det som ska hanteras av testsystemet.


Processer

Att bygga framtidssäkert gäller inte bara för testsystemet utan också för de processer som en testavdelning behöver. Hur ska till exempel test specifikationer och rapporter se ut? När ska de läggas in i företagets dokumenthanteringssystem, om ett sådant finns? Hur ska uppföljning av vilka tester som körts och vad som kvarstår ske? Dessa frågor är en del i att ta fram arbetssätt för en testgrupp eller en testavdelning. De processer som tas fram ska passa företagets övriga arbetssätt och samtidigt enkelt kunna förändras löpande efterhand som behoven ändras.


Verktyg

För att kunna arbete effektivt med test under alla faser från utveckling av test till genomförande och uppföljning av resultaten, krävs bra och ändamålsenliga verktyg. I rollen som testledare ingår att besluta om vilka verktyg som ska användas för planering, versionshantering av kod, resultathantering, uppföljning och återkoppling till verksamheten. Kan den övriga organisationens projektplaneringssystem användas, eller har testarbetet andra behov av planering? Vad finns det för färdiga verktyg för testautomatisering eller databehandling på marknaden? Kan något av dem anpassas för att täcka delar av ert testbehov?


Val av hårdvara

Valet av instrument, sensorer och hårdvara för testriggarna har flera aspekter så som mätnoggrannhet, tidsupplösning och formfaktor. Olika tekniska lösningar kan ställas mot varandra och där kommer också kostnadsfrågan in. Uppskattningar av utvecklingstiden för att integrera hårdvaran i testsystemet behöver också göras.


Testriggar

Att ha en bra struktur i testsystemets mjukvarudesign och hur olika verktyg används är viktigt. Utöver det kan mycket vinnas på att ha bra ordning och reda på de testriggar som byggs. Med det menar vi att den eller de riggar där mätningarna ska utföras är robusta med ordning på hårdvara, kablar, kalibreringsrutiner och dokumentation. En genomtänkt design för riggarna har en stor betydelse.


Samarbete med andra avdelningar

Något som ofta återkommer inom alla delar av en organisation är att samarbetet mellan olika avdelningar är viktigt för göra ett bra jobb. I vår roll som testverksamhetsutvecklare eller testledare hos er är vi måna om att få till ett bra samarbete med organisationen i övrigt. För en testavdelning är ett nära samarbete med olika discipliner inom R&D viktigt samtidigt som att få input från andra håll, såsom från operatörer och kundorganisationen, kan vara minst lika betydelsefullt.

 

 

 

 

Kontakta Linus Amoli: 0735-370591, linus.amoli@dvel.se