Mätspecialister

DVels ingenjörer och doktorer har en samlad kunskap inom mätteknik vars bredd är unik. Vi har specialister inom flera olika typer av mätningar, däribland flera disputerade doktorer. Det ger oss bred kunskap inom allt från laserdiagnostik, akustik, optik och bildbehandling till radiomätningar, vilket gör att vi kan hjälpa våra kunder med deras mest komplexa mätbehov. Olika mättekniska alternativ ställs mot varandra och i vissa fall kan det vara en fördel att kombinera olika tekniker. Vi har kunskap och rutin på att utvärdera instrument, sensorer och andra mättekniska komponenter. Genom samarbete med varandra och med våra kunder får vi än ännu större samlad kompetens. Det gör att vi kan lösa de mest utmanande mätproblemen, vilket vi också tycker är mycket roligt.

Mätmetoder med laser och optronik

Några av våra konsulter är specialiserade på beröringsfria mätningar, spektroskopi, optik, optronik och lasrar. De är vana vid en mix av praktiska och teoretiska moment som att arbeta i laboratorium, sätta sig in i teorier och specifikationer, designa optiska lösningar och kommunicera med everantörer. Ett exempel är ett projekt för att designa och utveckla en specialanpassad spektrometer för att diagnostisera förbränningsmotorer.

Machine Vision

Utskriftskvalitet för skrivare, avbarkning av träd, verifiering av förpackningsmaterial och jonacceleratorer är exempel på applikationer där vi använt oss av Machine Vision. En stor del i att bygga ett visionsystem ligger i valet av kamera, optik och belysning. Vilken upplösning behövs för att urskilja de saker i bilden som ska verifieras? Hur ska bilden kalibreras i förhållande till perspektiv och bakgrundsljus? Ska bakgrundsljuset skärmas av eller kan ett filter användas? Valet av kamera och belysning är mycket viktigt för att få en bra bildkvalitet. Det är en förutsättning för att bildbehandlingen ska kunna ge bra resultat. Vi på DVel har erfarenhet av bildbehandling i LabVIEW Vision och i MATLAB.

Sensorer

I flera av de testriggar vi bygger integrerar vi olika typer av sensorer. För processsystem är det ofta givare för tryck, temperatur, flöde och nivå. För test av maskiner kan det vara enkodrar, läckagemätare och optiska sensorer. I mer specialiserade lösningar har vi använt sensorer för strålning, konduktivitet och olika typer av kemiska sensorer. Genom det har vi fått med oss kunskap som gör att vi kan hjälpa till med valet av sensorer även för era produkter eller prototyper. Vi har uppdrag där vi arbetar med att utvärdera olika typer av sensorer för integrering i vår kunders produkter.

Radio

Många av oss har arbetat med elektriska mätningar av mixed-signal- och radiokretsar, där vi bland annat har tagit fram mätmetoder för verifiering av prototyper. På en enskild krets kan hundratal parametrar mätas upp som klockfrekvens, signaleffekt och brus. Våra konsulter kan enkelt hantera de instrument och annan utrustning som används för de olika mätningarna, likaväl som att integrera dem i automatiserade mätsystem.

Materialanalys

Vi har erfarenhet av att utvärdera olika ytstrukturer för materialanalys och titta på olika fenomen som kan uppstå i material under stress. Våra konsulter är vana att själva ta ansvar för att finna de kreativa lösningar som behövs för att komma vidare. För att arbeta med materialanalys gör våra konsulter allt från att hantera praktiska saker i laboratoriet till att använda bildbehandling på bilder tagna med mikroskop.

Kärnfysik

Vi har specialister på kärnfysikaliska mätningar och utveckling av detektorer för radioaktivitet. Vi har utvecklat system inom forskning och för användning inom industrin.

Mekaniska mätningar

Mekaniska mätningar används ofta för att testa funktion och för accelererade livslängdstester. Vi har erfarenhet av att bygga testriggar för att mäta vridmoment, tryck och töjning. Vi testar prestanda genom att mäta parametrar som hastighet, acceleration och tittar på slitage på olika komponenter.

Mätnoggrannhet, repeterbarhet och kalibrering

Våra många år i branschen gör att vi alltid har begrepp som noggrannhet, upplösning och repeterbarhet i bakhuvudet. Vilken variation kan vi acceptera på våra mätningar? Vilken upplösning behövs för att detektera det vi vill undersöka. Det är frågor som spelar in i val av mätutrustning, kontroll av yttre omständigheter och hur mätningen ska utföras. Att kalibrera sin mätutrustning är viktigt, och när specialanpassade lösningar tas fram kan även specialanpassade kalibreringsrutiner behövas.

Databehandling

Databehandling i både MATLAB och LabVIEW är något vi ofta arbetar med. Ett exempel är framtagning av en algoritm för att processa data från en specialbyggd mätutrustning för detektion av en jonstråle. Ett annat är avancerad bildbehandling på bilder tagna med elektronmikroskop för att särskilja olika ytstrukturer. Även styrning av signaler till olika instrument och signalgeneratorer kräver behandling av data, där några exempel är styrning av ultraljud för forskning inom mikrofluidik och styrning av radiosignaler för verifiering av ASIC:ar. Data samlas ofta in med mycket hög hastighet vilket ställer krav på kunskap inom datainsamling, datalagring och elektriska störningar som kan spela in.

Specialanpassade mätinstrument

Det finns ett stort utbud av olika instrument för olika typer av mätningar. Det kan vara svårt att hitta just det ni har behov av. Vi hjälper er att hitta det instrument ni behöver eller bygger ett nytt utifrån de unika krav ni har. Ett specialanpassat instrument kan vara allt från olika instruments som integreras tillsammans till design och utveckling av ett nytt koncept med sensorer och anpassad elektronik och mjukvara.

 

 

 

 

Kontakta Linus Amoli: 0735-370591, linus.amoli@dvel.se